Martinské učiteľky
Tlačové oddelenie 27. januára 2020

DS: Voľby riaditeľa ZŠ v Martine na Hurbanovej ulici musia byť vyhlásené za neplatné

Mesto Martin nie je podľa Demokratickej strany schopné priznať svoje zlyhanie v súvislosti so situáciou na Základnej škole Hurbanova v Martine a odstrániť protiprávny stav. Demokratická strana vyzýva kompetentných, aby voľby riaditeľa na tejto ZŠ vyhlásili za neplatné.

„Do vedenia školy bola nezákonnou cestou zvolená nová pani riaditeľka. To spustilo vlnu odporu ako zo strany učiteľov tak aj rodičov. Až 35 učiteľov dalo výpoveď a spolu s rodičmi sa pustili do štrajku, no pani riaditeľka nie a nie odstúpiť. Najsmutnejšie je, že vzniknutý problém má najväčší dopad na tých najzraniteľnejších – deti,“ uviedol na poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

Podľa Rajtára si Demokratická strana dala vypracovať k situácii v martinskej ZŠ právnu analýzu, z ktorej okrem iného vyplýva nasledovné:

1. a/  Štatút rady školy je neplatný – Rada školy neschválila platným uznesením svoj štatút (jeho súčasťou sú aj ustanovenia o podmienkach a spôsobe výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy).

    b/ Činnosť rady školy je  teda v rozpore so zákonom, lebo nemá schválený základný právny predpis, v zmysle ktorého koná a rozhoduje.

    c/ Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy bolo nezákonné – nezákonne pôsobiaca Rada školy nemôže zákonným spôsobom vykonávať výberové konanie, a teda nemôže platne zvoliť riaditeľa školy.

2. Zo strany zriaďovateľa školy došlo k zásadnému pochybeniu v tom, že v zmysle platnej legislatívy, vymenovaniu riaditeľa školy, predchádzajú z profesijného hľadiska dve osobitné, aj keď vzájomne prepojené právne skutočnosti, a to výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa stanovením poradia a návrhu na vymenovanie riaditeľa školy formou samostatného uznesenia. Podľa našich informácií členovia Rady školy nehlasovali o uznesení Rady školy vo veci návrhu na vymenovanie konkrétneho kandidáta za riaditeľa školy, preto je takéto výberové konanie neplatné z dôvodu porušenia ustanovenia § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve.

„Vyzývame zriaďovateľa našej školy, aby vyhlásil voľby zriaďovateľa Základnej školy s Materskou školou Hurbanova za neplatné,“ vyhlásila v mene učiteľov zo ZŠ Hurbanova Martina Pavlíková a doplnila:  „Už od 6. decembra aktívne poukazujeme na množstvo pochybení, ktoré súvisia s voľbou riaditeľky. Nielenže hlasy pedagógov zostali nevypočuté, ukázalo sa, že o víťazovi volieb bolo vopred rozhodnuté. Zloženie Rady školy, ktorá vybrala víťazku, nebolo náhodné. Štatút Rady školy nebol schválený platným uznesením, a teda Rada školy nemala právo voliť riaditeľku.“

Garant Demokratickej strany pre školstvo Tibor Kramár upozornil, že prípad v martinskej ZŠ nie je na Slovensku ojedinelý. „Problematika voľby riaditeľov škôl prostredníctvom Rady školy sa v poslednej dobe ukazuje ako závažný problém. Zriaďovatelia si na tieto miesta dosadzujú svojich ľudí.“ DS chce preto novelizovať školský zákon.

 „V nedávnej histórii nášho mesta si skutočne nepamätám, že by sa uskutočnila voľba, ktorá prebehla nezákonným spôsobom. Nepamätám si, že by za riaditeľa kandidoval poslanec alebo poslankyňa mestského zastupiteľstva. Nepamätám si, že by po voľbe riaditeľa nastala situácia, keď takmer polovica učiteľov prešla do aktívneho štrajku a dokonca dala aj výpovede,“ povedal viceprimátor mesta Púchov Lukáš Ranik, ktorý vyzdvihol aktivitu učiteľov z Martina a vyzval aj ich kolegov v iných mestách na Slovensku, aby túto ich aktivitu podporili.

Volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár na záver vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby konečne konala a martinského primátora Jána Danka, aby vyhlásil voľby riaditeľa ZŠ v Martine na Hurbanovej ulici za neplatné. „Aj v tomto prípade teda vidíme, že gorilovsko-kočnerovské praktiky sú prerastené každou sférou našej spoločnosti. Tomuto musíme spoločne zabrániť. Preto my z Demokratickej strany odchádzame do Martina hájiť záujmy všetkých slušných učiteľov. Slušnosť musí zvíťaziť!“ uzavrel Rajtár.

Stretnutie rodičov a verejnosti v súvislosti s nepriaznivou situáciou na Základnej škole Hurbanova v Martine sa uskutoční dnes o 17:00 hod. pred Mestským úradom v Martine. Zároveň by malo dôjsť k podpísaniu dohody o ukončení štrajku medzi zamestnancami školy a rodičmi našich žiakov.