Spravodlivosť musí byť kvalitná, rýchla a každému dostupná za rovnakých podmienok.

JUDr. Martin Buzinger, PhD.

Odborný garant pre Spravodlivosť

Právo a spravodlivosť

Demokratická strana považuje za nevyhnutné budovať spoločnosť a štát na princípe vlády práva, ktorého súčasťou je politická a právna kultúra založená na úcte k dodržiavaniu pravidiel, vrátane pravidiel etických. Demokratický a právny štát musí proaktívne podporovať a chrániť tých, ktorí si pravidlá ctia a rešpektujú, a nekompromisne postihovať tých, ktorí ich porušujú.

Spravodlivosť musí byť kvalitná, rýchla a každému dostupná za rovnakých podmienok. Žiaľ, na Slovensku tomu tak nie je. Vymožiteľnosť práva je extrémne nízka. Stav spoločnosti a štátu si naliehavo vyžaduje realizovať zásadné a bezodkladné reformy v oblasti práva a spravodlivosti.

Demokratická spoločnosť nemôže tolerovať, že niektorí jej členovia sú „rovnejší“ než ostatní. Budeme presadzovať striktné dodržiavanie rovnosti pred zákonom a zákaz diskriminácie vo všetkých sférach spoločenského života.

Korupcia a klientelizmus vážne ohrozujú fungovanie demokratického a právneho štátu. Zneužívanie zverenej moci na súkromný prospech či neodôvodnené zvýhodňovanie niektorých na úkor iných nemožno trpieť. Budeme sa zasadzovať za dôsledný a účinný boj proti týmto nežiadúcim spoločenským javom.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Bezpečnosť

Prírodné zdroje