Stanovy Demokratickej strany

Preambula

Demokratická strana nadviazala na štefánikovské a masarykovské tradície a medzivojnového Československa, ktorá zohrala významnú úlohu v štyridsiatych rokoch 20. storočia, keď vo voľbách roku 1946 na Slovensku zvíťazila a ktorá významne prispela k demokratizácii našej spoločnosti po 17. novembri 1989.

Demokratická strana je občianskou stranou, ktorej hodnotovým základom je ľudská dôstojnosť slobodného občana, spätosť jednotlivca s rodinou, s rozličnými záujmovými zoskupeniami, chápanie viery ako vnútornej potreby človeka a nie politického kritéria, priorita človeka a občana pred štátom, princíp občianskeho národa, princíp demokratického právneho štátu ako základu a zdroja občianskej spoločnosti.

Demokratická strana vyznáva a presadzuje tradičné ľudské hodnoty bez ideologických nánosov, prosperujúce liberálne ekonomické prostredie a správu vecí verejných v prospech všetkých občanov.

Demokratická strana združuje zodpovedných občanov bez rozdielu stavovskej, náboženskej, národnostnej a rasovej príslušnosti, občanov, ktorí majú úctu a rešpekt k autorite morálneho dobra a k tradičným hodnotám západnej civilizácie.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Názov politickej strany je Demokratická strana (ďalej v stanovách aj „strana“ alebo „DS“)
 2. Skrátený názov strany je DS.
 3. Sídlom strany je Bratislava.
  Adresu sídla Demokratickej strany rozhodnutím republikového snemu určuje predsedníctvo strany.
 4. Predmetom činnosti strany je politické pôsobenie v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Článok 2
Program strany a ciele činnosti

Demokratická strana si kladie za cieľ najmä:
 1. byť stranou schopných a sebavedomých občanov, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť sami za seba, za svoju rodinu, za obec i štát,
 2. byť volebnou s modernou štruktúrou, ktorej členovia sa budú aktívne podieľať na práci samosprávy a štátnej správy,
 3. byť stranou schopnou diskutovať v prospech občana so všetkými politickými spojencami a oponentmi,
 4. byť stranou rešpektujúcou demokratický právny poriadok, chrániaci a rešpektujúci práva a slobody všetkých občanov,
 5. byť stranou presadzujúcou aktívnu úlohu Slovenskej republiky v európskych a transatlantických politických štruktúrach.
 1. Hlavnými úlohami Demokratickej strany a jej členov je udržiavať a prehlbovať:
  1. právny demokratický štát,
  2. štát budujúci partnerské medzinárodné vzťahy,
  3. slobodnú a prosperujúcu trhovú ekonomiku,
  4. všetky legitímne formy vlastníctva,
  5. adresný a spravodlivý sociálny systém,
  6. fungujúcu občiansku spoločnosť s vyváženou deľbou moci medzi moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu a s vyváženou verejnou správou a deľbou moci medzi obce, regióny a štát,
  7. spoločnosť zdravú, vzdelanú, kultúrnu a rozvíjajúcu sa v súlade s potrebami trvalo udržateľného života,
  8. spoločnosť žijúcu v istote a bezpečí,
  9. spoločnosť ctiacej si slobodu slova, nezávislosť masových médií,
  10. spoločnosť rešpektujúcu národnostné, etnické a iné menšiny,
  11. spoločnosť pevne zakotvenej v medzinárodných demokratických štruktúrach.
 2. Bezprostredným cieľom činnosti Demokratickej strany je:
  1. znižovať administratívne, daňové a odvodové zaťaženie občanov a podnikateľov,
  2. presadzovať ústavné právo občana na zdravie a jeho zodpovednosť za zdravie, za jednoduchú a efektívnu reformu zdravotníctva, výsledkom ktorej budú spokojní pacienti,
  3. uplatniť účinnú a modernú legislatívu na reguláciu monopolov, aby prirodzené a iné monopoly nezneužívali svoje postavenie na trhu,
  4. zjednodušiť verejnú administratívu v prospech občana na všetkých úrovniach, zrušiť koncesionárske poplatky a zaviesť jednoduchý systém sociálnych výpomocí,
  5. presadzovať pokrokový a efektívny vzdelávací systém, zaručujúci kvalitné a uplatniteľné vzdelanie,
  6. odstraňovať z verejného života korupciu a klientelizmus
  7. zvýšiť vymožiteľnosť práva a osobnú trestnú zodpovednosť verejných činiteľov,
  8. presadiť účinné opatrenia na ochranu a obnovu životného prostredia, adaptáciu krajiny na hrozby globálneho otepľovania a odvodňovania krajiny najmä obnovou malých vodných cyklov a iných lokálnych opatrení,
  9. presadzovať také riešenia v sociálnej oblasti a oblasti zdravotníctva, ktoré budú založené na zásluhovosti a budú korektne prihliadať na práva znevýhodnených skupín a jednotlivcov.

Článok 3
Podmienky členstva

 1. Členom strany a právo voliť a byť volený do orgánov strany má:
  1. štátny občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie
  2. s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý
  3. dosiahol vek 18 rokov a
  4. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  5. nie je členom inej politickej strany alebo hnutia.

Článok 4
Vznik členstva

 1. Zakladajúcimi členmi strany sú občania, spĺňajúci podmienky členstva, ktorým štatút zakladajúceho člena udelil Prípravný výbor strany pozvaním na zakladajúci republikový snem.
 2. Žiadateľ o členstvo predloží vyplnenú, vlastnoručne podpísanú prihlášku s vyhlásením súhlasu so stanovami strany.
 3. Žiadateľ je prijatý za člena strany dňom rozhodnutia predsedníctva o jeho prijatí za člena.
 4. Žiadosť o členstvo bude zamietnutá, ak žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v čl. 3.

Článok 5
Práva člena

Člen strany má právo najmä:

 1. voliť a byť volený do orgánov strany,
 2. aktívne sa zúčastňovať na činnosti strany a predkladať všetkým orgánom strany námety, podnety, sťažnosti a pripomienky a byť vyrozumený o ich riešení,
 3. byť informovaný o prijatých dokumentoch a uzneseniach orgánov strany,
 4. vyjadriť sa na zasadnutí orgánu strany, ktorý rokuje o jeho osobe,
 5. odvolať sa proti rozhodnutiu orgánov strany na rozhodcovský orgán vo veciach týkajúcich sa jeho osoby.

Článok 6
Povinnosti člena

Člen strany je povinný najmä:

 1. riadiť sa programom strany a rešpektovať stanovy a rozhodnutia strany,
 2. spolupracovať na presadzovaní programových cieľov strany, pracovať vo všetkých orgánoch a funkciách, do ktorých bol zvolený,
 3. bezodkladne oznamovať hlavnej kancelárii zmeny osobných údajov, ktoré sú predmetom členskej evidencie,
 4. v prípade, ak člen strany kandiduje za člena alebo funkcionára orgánu, do ktorého majú právo navrhovať kandidátov politické strany, tak je povinný kandidovať na kandidátnej listine DS alebo na kandidátnej listine koalície, na ktorej DS kandiduje aj svojich členov.

Článok 7
Zánik, zrušenie, prerušenie a pozastavenie členstva

 1. Členstvo zaniká:
  1. dňom doručenia písomného vyhlásenia člena o vystúpení zo strany, doručeným predsedovi predsedníctva DS.
  2. verejným prehlásením o vystúpení zo strany na rokovaní ktoréhokoľvek orgánu DS. Takéto prehlásenie sa uvedie v zápisnici z príslušného rokovania a výpis sa zašle predsedníctvu DS,
  3. dňom úmrtia člena,
  4. dňom právoplatného rozhodnutia súdu o strate spôsobilosti na právne úkony,
  5. dňom vzniku členstva v inej politickej strane alebo hnutí,
  6. stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky.
 2. Zánik členstva podľa predchádzajúceho bodu potvrdzuje uznesením predsedníctvo strany.
 3. Ktorýkoľvek člen alebo orgán strany môže podať návrh na zrušenie členstva predsedníctvu strany:
  1. ak člen hrubým spôsobom porušil stanovy strany alebo konal proti programu strany,
  2. ak člen strany bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  3. ak člen strany závažným spôsobom poškodzuje záujmy a dobré meno strany,
  4. ak sa dodatočne zistí, že člen v prihláške do strany uviedol nepravdivé údaje, ktoré mohli mať vplyv na rozhodovanie o jeho prijatí.
 4. O zrušení členstva podľa predchádzajúceho bodu rozhoduje predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
 5. Proti rozhodnutiu o zániku, zrušení a pozastavení členstva je možné sa odvolať k rozhodcovským orgánom do 30 dní odo dňa, keď sa člen o tejto skutočnosti dozvedel, najneskôr do jedného roka odo dňa prijatia rozhodnutia.

Článok 8
Členské číslo a členský preukaz

 1. Členské číslo je základným identifikačným znakom člena. Prideľuje ho predsedníctvo pri vzniku členstva podľa poradia.
 2. Členský preukaz je dokladom člena strany. Preukaz obsahuje:
  1. identifikačné a kontaktné údaje člena strany,
  2. dátum prijatia za člena strany.

Článok 9
Orgány strany

 1. Na celoštátnej úrovni sú orgánmi strany:
  1. republikový snem,
  2. republiková rada (RR),
  3. predsedníctvo,
  4. predseda strany,
  5. republiková kontrolná a revízna komisia (RKRK),
  6. republikový rozhodcovský výbor (RRV).
 2. Funkčné obdobie členov orgánov strany:
  1. Riadne voľby do všetkých orgánov strany sa uskutočňujú na základe zvolania republikového snemu, ktorý zvoláva republiková rada.
  2. V prípade, že členovi orgánu strany zanikne členstvo v strane, alebo odstúpi zo svojej funkcie, tak je na jeho miesto pre obdobie do najbližších volieb kooptovaný člen strany na základe rozhodnutia predsedníctva DS.
  3. Funkčné obdobie všetkých volených členov orgánov strany končí zvolením nových členov orgánov.
  4. Člena orgánu možno pred skončením funkčného obdobia orgánu odvolať. Návrh na odvolanie môže podať člena orgán, ktorej je odvolávaný člen súčasťou, alebo člen predstavenstva DS. Funkcionár je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tohto orgánu. Člen predsedníctva strany, ktorý bol zvolený republikovým snemom nesmie byť odvolaný iným orgánom strany.
 3. Rokovanie orgánov a ostatných štruktúr strany:
  1. Orgány a ostatné štruktúry strany môžu rokovať prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou;
  2. Z každého rokovania orgánov alebo ostatných štruktúr strany je povinnosť vyhotoviť zápisnicu;
  3. Orgány sú povinné zverejňovať zápisnice zo svojich zasadnutí všetkým členom strany v rozsahu určenom interným predpisom Organizačný a rokovací poriadok;
  4. Orgány a ostatné štruktúry strany sa riadia týmito Stanovami a príslušnými internými predpismi.

Článok 10
Miestne organizácie

 1. Miestna organizácia (ďalej: Miestne centrum v skratke MC) je vnútornou organizačnou jednotkou strany, ktorá vzniká na územnom princípe na úrovni obce, alebo jej časti volebného obvodu združením najmenej 3 členov. MC môže vzniknúť aj združením členov z viacerých územných častí.
 2. MC vzniká zápisnicou zo zakladajúcej schôdze, na ktorej je zvolený koordinátor MC. Zápisnica sa doručuje predsedníctvu DS a predsedníctvu krajskej organizácie.
 3. Člen strany v MC vykonáva svoje práva v súlade s čl. 5 písm. b) stanov.
 4. MC zaniká:
  1. uznesením o rozpustení MC alebo zlúčením s iným MC,
  2. poklesom počtu členov miestneho združenia pod tri.
 5. Vznik a zánik MC schvaľuje predsedníctvo.

Článok 11
Krajské organizácie

 1. Základným organizačným prvkom a jednotkou strany je Krajská organizácia (ďalej aj Krajské centrum v skratke KC), ktorá združuje všetkých členov za miestne organizácie (MC) vo svojej pôsobnosti a vytvára Krajské predsedníctvo (ďalej aj ako „Predsedníctvo KC“).
 2. Kontrolné, revízne a rozhodcovské orgány krajská organizácia nevytvára, tieto právomoci vykonávajú v súlade s čl. 9 republikové orgány strany.
 3. Krajská organizácia vzniká ustanovujúcou schôdzou delegátov delegovaných príslušnými miestnymi organizáciami, na ktorej si zvolia predsedu krajskej organizácie väčšinou prítomných hlasov.
 4. Krajská organizácia zaniká uznesením Predsedníctva KC, alebo zrušením predsedníctvom DS.
 5. Členskú schôdzu Krajskej organizácie zvoláva predseda krajskej organizácie. Členskej schôdzi Krajskej organizácie sa zúčastňujú delegáti delegovaní príslušnými miestnymi organizáciami.
 6. Členská schôdza Krajskej organizácie:
  1. volí členov krajského predsedníctva
  2. volí predsedu krajskej organizácie
 7. Predsedníctvo krajskej organizácie:
  1. volí delegátov republikového snemu podľa vopred určeného kľúča stanoveného Republikovou radou.
  2. volí kandidátov do komunálnych volieb na miestnej úrovni a ich poradie. Spôsob schvaľovania sa riadi príslušnými osobitnými štatútmi.
  3. navrhuje kandidátov do volieb samosprávy vyšších územných celkov a do volieb do NR SR po schválení predsedníctvom strany.
 8. Orgány krajskej organizácie sú uznášaniaschopné, ak sa na nich zúčastnila nadpolovičná väčšina ich členov. Rozhodnutia orgánov krajskej organizácie sú platné, ak za ne hlasovala väčšina prítomných členov.

Článok 12
Republikový snem

 1. Republikový snem je najvyšším orgánom strany. Delegátmi snemu sú:
  • predsedovia Krajských organizácii,
  • členovia predsedníctva DS,
  • zástupcovia Krajskej organizácie delegovaní predsedníctvom KC, podľa kľúča určeného republikovou radou za každú základnú organizáciu.
 2. Predsedníctvo strany môže rozhodnúť, že delegátmi republikového snemu sú všetci členovia strany. Počet delegátov republikového snemu nesmie byť menší ako 27/dvadsaťsedem.
 3. Riadny republikový snem zvoláva predseda elektronickou pozvánkou, najmenej 14 dní pred začiatkom snemu.
 4. Mimoriadny republikový snem zvoláva predseda strany.
 5. Republikový snem:
  1. schvaľuje program strany a volebný program strany,
  2. schvaľuje stanovy strany a zmeny stanov,
  3. schvaľuje svoj rokovací poriadok,
  4. schvaľuje v súlade so stanovami DS volebný poriadok na zostavenie kandidátky do volieb NR SR, Európskeho parlamentu a volieb prezidenta SR, resp. návrh na vstup do koalícií pri podávaní kandidátnych listín na tieto voľby,
  5. schvaľuje správu predsedu strany, správy RR, RKRK a berie na vedomie správu RRV,
  6. schvaľuje rozpočet strany,
  7. schvaľuje Zmierovací poriadok strany,
  8. schvaľuje štatút RKRK,
  9. väčšinou hlasov prítomných členov volí: Predsedu strany, Prvého podpredsedu strany, Podpredsedu strany, ďalších 6 členov Predsedníctva, členov Republikovej kontrolnej a revíznej komisie, členov Republikového rozhodcovského výboru,
  10. schvaľuje správu o hospodárení strany,
  11. určuje výšku minimálneho ročného členského,
  12. rozhoduje o zrušení strany, alebo o jej zlúčení s iným politickým subjektom,
  13. vymenováva likvidátora,
  14. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do kompetencie iného orgánu strany podľa stanov.
 6. Účastník republikového snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ktorú prejednával alebo o
  nej rozhodoval ako člen Rozhodcovskej komisie alebo Revíznej komisie.

Článok 13
Republiková rada (RR)

 1. RR (ak je zriadená) zodpovedá za činnosť strany.
 2. Členmi RR sú:
  1. členovia Predsedníctva DS
  2. Predsedovia Krajských organizácii
 3. RR sa schádza podľa potreby, najmenej raz polročne. Jej zasadnutia zvoláva predseda DS. Predseda DS je povinný zvolať zasadnutie RR do 7 dní, ak o to požiada aspoň 1/3 členov RR. Ak tak predseda DS neurobí, môžu uvedení členovia RR zvolať jej zasadnutie do 14 dní sami.
 4. Na rokovaniach RR sa môže zúčastniť s hlasom poradným
  1. predsedovia a podpredsedovia VÚC – členovia DS,
  2. poslanci NR SR a poslanci Európskeho parlamentu – členovia DS,
  3. primátori krajských miest – členovia DS,
  4. predseda RKRK a predseda RRV.
 5. Republiková rada:
  1. Predkladá republikovému snemu správu o činnosti strany, o hospodárení strany a správu o svojej činnosti.
  2. Schvaľuje organizačný poriadok Hlavnej kancelárie strany.
  3. Schvaľuje svoj rokovací poriadok.
  4. Určuje počet delegátov riadneho aj mimoriadneho Republikového snemu a kľúč ich výberu.
  5. Schvaľuje výber a poradie kandidátov do volieb do NR SR a Európskeho parlamentu a určuje zásady volebnej stratégie.
 6. RR rokuje zásadne v zbore. Predsedníctvo DS môže vyžiadať stanovisko RR per rollam.
 7. Do konštituovania RR vykonáva jej pôsobnosť snem/predsedníctvo.

Článok 14
Predsedníctvo strany

 1. Predsedníctvo je výkonný orgán strany. Do jeho pôsobnosti patria všetky záležitosti, ktoré nie sú vyhradené právnym predpisom alebo týmito stanovami do pôsobnosti iných orgánov strany.
 2. Na návrh Krajskej organizácie podľa týchto stanov prijíma nových členov a potvrdzuje zánik členstva. Rozhoduje o zrušení členstva.
 3. Schvaľuje registráciu miestnej organizácie – MC a konštatuje zánik MC.
 4. Predsedníctvo je 9-členné a je zvolené snemom strany. Členmi predsedníctva sú:
  1. predseda strany
  2. prvý podpredseda strany
  3. podpredseda strany
  4. šiesti členovia predsedníctva
 5. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Zvoláva ho predseda DS. Predseda DS je povinný zvolať zasadnutie predsedníctva do 7 dní, ak o to požiada 1/3 členov predsedníctva. Ak to neurobí, môžu uvedení členovia zvolať zasadnutie predsedníctva sami do 7 dní.
 6. Predsedníctvo schvaľuje všetky finančné vzťahy, a to:
  1. prijatie úverov, pôžičiek, darov a iných materiálnych plnení a pomoci poskytnutých strane,
  2. rozpočet výdavkov na prevádzkové náklady a činnosť strany,
  3. použitie finančných prostriedkov na volebnú činnosť, nadácie, dary a príspevky,
  4. použitie príspevkov, ktoré sú adresne viazané na činnosť MC a KC.
 7. Predsedníctvo môže zriaďovať poradcov a poradné skupiny strany, členov ktorých môže prizývať na svoje zasadnutia.
 8. Na zasadnutí predsedníctva sa môže zúčastniť aj predseda RKRK, predseda RRV a predsedovia KR s hlasom poradným.

Článok 15
Čestný predseda a čestný člen strany

 1. Funkcia čestného predsedu a čestného člena strany je čestná funkcia reprezentanta strany s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj strany. O jej udelení rozhoduje republikový snem.
 2. Čestný predseda má právo:
  1. reprezentovať stranu na významných udalostiach,
  2. byť pozvaný a zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov strany.

Článok 16
Predseda strany

 1. Predseda strany je najvyšší predstaviteľ strany a jej štatutárny zástupca. Predsedu strany volí Republikový snem.
 2. Predseda strany koná v mene strany vo všetkých veciach samostatne, a to tak, že k názvu strany, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 3. Iný člen strany môže v mene strany robiť právne úkony len na základe písomného splnomocnenia udeleného predsedom strany, a to v presne vymedzenom rozsahu.
 4. Predseda strany zodpovedá za plnenie programu a úloh strany, vytýčených republikovým snemom (RS).
 5. Predseda strany:
  1. zvoláva RS, zasadnutia RR, schôdze predsedníctva a predsedá im,
  2. predkladá Republikovému snemu správu predsedu strany.

Článok 17
Prvý podpredseda strany

 1. Prvý podpredseda strany je volený Republikovým snemom.
  1. zastupuje predsedu strany a môže v mene strany robiť právne úkony len na základe písomného splnomocnenia udeleného predsedom strany, a to v presne vymedzenom rozsahu.
  2. na základe poverenia predsedu riadi v zmysle článku 21 ods. 1) Hlavnú kanceláriu DS.

Článok 18
Členovia predsedníctva strany

 1. Členovia predsedníctva strany vykonávajú svoju funkciu v oblastiach určených predsedníctvom.

Článok 19
Republiková kontrolná a revízna komisia

 1. Republiková kontrolná a revízna komisia (ďalej aj ako “RKRK“ alebo „komisia“) je najvyšší revízny orgán strany, ktorý dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany. Kontroluje hospodársku a správnu činnosť predsedníctva strany, RR a Hlavnej kancelárie DS. Má právo vykonávať rovnaké kontroly vo všetkých orgánoch strany.
 2. RKRK má 3 členov. Členov komisie volí RS. Člen komisie nemôže byť členom predsedníctva, RR, RRV, KRV, KKRK a nesmie byť v zamestnaneckom pomere s DS.
 3. Za činnosť komisie je zodpovedný jej predseda, ktorého volia členovia RKRK spomedzi seba. Predseda komisie predkladá RS správu RKRK.
 4. Predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie, ktorého volí komisia zo svojich členov.
 5. Štatút komisie schvaľuje Republikový snem.
 6. RKRK metodicky riadi a kontroluje činnosť KKRK.

Článok 20
Republikový rozhodcovský výbor

 1. Republikový rozhodcovský výbor (ďalej len aj ako “RRV“ alebo „výbor“) je najvyšší rozhodcovský orgán strany, ktorý má 3 členov:
  1. rozhoduje o všetkých návrhoch členov a zástupcov orgánov strany ktoré sú mimo právomoc riadnych orgánov strany,
  2. vypracováva Rozhodcovský poriadok strany a predkladá ho na schválenie RS,
  3. rozhoduje spory v rámci strany, vrátane sporov medzi členmi a orgánmi strany.
 2. Členov RRV volí RS. Člen výboru nesmie byť členom predsedníctva, RR, RKRK, KKRK, KRV, ani byť v zamestnaneckom pomere s DS.
 3. Za činnosť výboru je zodpovedný jej predseda, ktorého volia členovia RRV spomedzi seba. Predseda výboru sa zúčastňuje RS a predkladá mu správu RRV.
 4. Predsedu výboru zastupuje podpredseda výboru, ktorého volí výbor zo svojich členov.
 5. RRV schvaľuje svoj rokovací poriadok.
 6. RRV sa vo svojej činnosti riadi schváleným Rozhodcovským poriadkom strany.
 7. Členovia výboru majú povinnosť i po skončení svojej funkcie dodržiavať mlčanlivosť o všetkom, čo sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie dozvedeli. Zbaviť ich tejto povinnosti môže RR.

Článok 21
Hlavná kancelária (HK)

 1. Je administratívnou zložkou strany, vedie agendu strany a jej hospodárenia. Riadi ju predseda strany alebo ním poverený člen predsedníctva.
 2. Poskytuje servis politickej reprezentácii strany.
 3. Vedie centrálnu evidenciu členov strany a orgánov strany. Vedie registratúru strany.
 4. Koordinuje činnosť a vykonáva kontrolu krajských kancelárií strany, ak boli zriadené.
 5. V období, kedy strana nemá zriadenú HK, plní úlohy uvedené v bode 1) až 5) predsedníctvo alebo ním poverení členovia predsedníctvo resp. iní poverení členovia DS.

Článok 22
Rokovací poriadok strany

Spôsob rokovania všetkých článkov strany upravuje rokovací poriadok, ktorý si schvaľujú jednotlivé orgány strany v zmysle týchto stanov a podľa nasledujúcich zásad:

 1. Orgány strany sa volia alebo menujú spôsobom uvedeným v stanovách, zvolené a ustanovené orgány podávajú správu o svojej činnosti tým orgánom strany, ktoré ich volili alebo ustanovili.
 2. Republikové snemy strany, zasadnutia Republikovej rady a zasadnutia predsedníctva DS zvoláva predseda strany.
 3. Hlasovanie je verejné. V prípade návrhu na tajné hlasovanie sa o návrhu rozhoduje verejným hlasovaním.
 4. Každý člen, oprávnený hlasovať, má právo jedného hlasu v rámci orgánu, ktorého je členom.
 5. Orgán je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Republikový snem je uznášania schopný, ak je prítomných nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.
 6. Na platnosť rozhodnutí je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu, ak nie je v konkrétnych prípadoch v týchto stanovách ustanovené inak.
 7. Schválenie Stanov DS, zmeny stanov, zrušenie strany alebo jej zlúčenie s inou stranou alebo hnutím vyžaduje schválenie troma pätinami prítomných delegátov RS.

Článok 23
Zásady hospodárenia strany

 1. Strana je samostatná právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, ani neručia.
 2. Hnuteľný a nehnuteľný majetok všetkých zložiek strany je majetkom strany ako jedinej právnickej osoby.
 3. S majetkom strany je oprávnený nakladať jej štatutárny zástupca, ako je ustanovený v týchto stanovách, v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov strany.
 4. Príjmami strany môžu byť:
  1. príjmy z členských príspevkov,
  2. príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
  3. príjmy z dedičstva,
  4. príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného alebo nehnuteľného majetku,
  5. príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
  6. podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností, ak si strana takéto spoločnosti založí,
  7. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  8. príjmy z pôžičiek a úverov,
  9. príspevky zo štátneho rozpočtu,
  10. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
 5. Hospodárenie strany sa dôsledne riadi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznými uzneseniami príslušných orgánov strany.

Článok 24
Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom v prípade zániku alebo zrušenia strany

 1. Pri zániku alebo zrušení strany sa postupuje dôsledne v zhode s príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia a financovania politických strán a politických hnutí.
 2. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany sa použije len na sociálne a kultúrne účely.

Článok 25
Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Organizačné jednotky môžu vytvárať vlastné zdroje príjmov v súlade so stanovami, a to na základe schválenia predsedníctvom DS, inak nemôžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, ani nadobúdať iné majetkové práva. Organizačné jednotky nemôžu konať a zaväzovať sa v mene strany, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak.
 2. Každá zmena týchto stanov, rozpustenie strany alebo jej zlúčenie s inou stranou alebo hnutím vyžaduje schválenie troma pätinami prítomných delegátov RS.
 3. Funkčné obdobie prvých orgánov volených podľa týchto stanov je 1 rok.
 4. DS preberá všetky záväzky, nároky a práva, ktoré boli prípravným výborom dohodnuté pred platnosťou týchto stanov.
 5. Rozpor pri výklade, vysvetlení, uplatňovaní a vykonávaní stanov a rozhodovanie o kompetenčných pravidlách súvisiacich s prácou orgánov, miestnych organizácii a realizácii stanov vykonáva predsedníctvo strany.
 6. Stanovy sú v súlade so Zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
 7. Tieto stanovy strany, zaregistrovanej ministerstvom vnútra SR dňa 10. 8. 2006 pod číslom 203-2006/07295, rušia stanovy zaregistrované dňa 10. 08. 2006 ich zmenu zo dňa 19. 10. 2007 pod poradovým číslom 1 a ich zmenu zo dňa 16. 06. 2010 pod poradovým číslom 2.
 8. Stanovy nadobúdajú platnosť uznesením o ich prijatí Republikovým snemom a účinnosť ich zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR.