Pre Slovensko je samozrejmosťou byť a zostať členom medzinárodných zoskupení ako V4, EÚ, OSN, NATO, či OECD.

Mgr. Selim Hikmet

Odborný garant pre Zahraničnú politiku

Zahraničná politika

Pre Slovensko je samozrejmosťou byť a zostať členom medzinárodných zoskupení ako V4, EÚ, OSN, NATO, či OECD. Zúčastňuje sa tak na tvorbe stabilnejšieho sveta a plní si povinnosti a záväzky, ktoré z týchto členstiev vyplývajú. Ponukou kvalitných produktov a služieb aj od malých podnikateľov a ich propagáciou prostredníctvom slovenských diplomatických zastúpení v zahraničí je možné vylepšiť jednotný obraz Slovenska v medzinárodnom meradle. To uľahčí aj fungovanie systému podpory a konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov s cieľom presadiť sa v zahraničí, ako aj zahraničných investícií prospešných pre národné hospodárstvo. Kvalita slovenskej diplomacie tak posilní svoju ekonomickú dimenziu a dosiahne vyššiu efektivitu. Poskytneme jasný systém kritérií na to, aby sme želaný stav dosiahli. Získaním dôvery Demokratická strana využije pracovitosť, tvorivosť a poctivosť občanov Slovenska pre trvalo udržateľný rozvoj štátu a pre bezpečnosť všetkých občanov Slovenska bez náboženskej, etnickej, ideologickej a kultúrnej neznášanlivosti.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Regióny

Verejné financie

Jozef Rajtár, Dip Mgmt