Preambula

DEMOKRATICKÁ STRANA od svojho vzniku vždy spoľahlivo stála na strane slobody, demokracie, spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Ako jedna z mála sa dokázala úspešne postaviť proti totalitným ideológiám nacizmu i komunizmu.
DEMOKRATICKÁ STRANA je modernou pravicovou liberálnou stranou, ktorá aj dnes pevne stojí proti silnejúcej hrozbe extrémizmu a nacionalizmu. Členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancií považuje za najúčinnejší spôsob vonkajšej ochrany štátu voči potenciálnym agresorom a Európsku úniu za nenahraditeľný priestor našej slobody a prosperity.
DEMOKRATICKÁ STRANA považuje za nevyhnutné budovať spoločnosť na princípe vlády práva, ktorého súčasťou je politická a právna kultúra založená na úcte k dodržiavaniu pravidiel, vrátane pravidiel etických. Demokratický a právny štát musí chrániť práva všetkých občanov, vrátane práv menšín. Zároveň musí nekompromisne postihovať tých, ktorí porušujú pravidlá.
DEMOKRATICKÁ STRANA podporuje podnikateľské prostredie ako základ pre tvorbu a udržanie kvalitných pracovných miest a slušného zárobku ľudí. Rozumie významu nedeformovaného trhového hospodárstva, ktoré je zdrojom bohatstva a rastu životnej úrovne našich občanov.

DEMOKRATICKÁ STRANA vníma liberalizmus aj ako toleranciu. Tá je základom budovania slobodnej a slušnej spoločnosti, kde sloboda jedného, či už osobná alebo ekonomická, neobmedzuje slobodu iných.

DEMOKRATICKÁ STRANA sa zasadí o to, aby Slovensko bolo krajinou, v ktorej je radosť žiť. Krajinou modernou, bezpečnou a vzdelanou. Krajinou s dostupným a fungujúcim zdravotníctvom či kvalitným školstvom. Krajinou, kde slušní a čestní ľudia budú mať vždy navrch oproti neslušným a nečestným. Krajinou, ktorá vytvára mladým ľuďom priaznivé podmienky pre prácu, zakladanie rodín a výchovu budúcich generácií. Krajinou, ktorá nikoho nediskriminuje a vie sa postarať o zdravotne postihnutých, sociálne odkázaných a seniorov. Krajinou, ktorý myslí na regióny a vidiek. Krajinou s prosperujúcou ekonomikou a férovým podnikateľským prostredím. Krajinou, pre ktorú je ochrana životného prostredia skutočnou prioritou. Krajinou, na ktorú budeme všetci hrdí.

Programové tézy a odborní garanti

Verejné financie

Jozef Rajtár, Dip Mgmt

Verejná správa

Bezpečnosť

Spravodlivosť

Prírodné zdroje

Rozvoj vidieka

Pavol Bottka

Školstvo

Mgr. Tibor Kramár, LL.M.

Kultúra

Mgr. Renáta Kaščáková

Zdravie

Sociálne veci

Podnikanie

Doprava

Regióny

Zahraničie