Štát je povinný zabezpečovať ochranu tých najslabších.

Mgr. Natália Blahová

Odborný garant pre Sociálne veci

Sociálna oblasť

Štát je povinný zabezpečovať ochranu tých najslabších. Doteraz v tejto oblasti fatálne zlyhával. Demokratická strana sa preto bude dôsledne venovať rodinnej politike, ochrane práv seniorov, detí a ľudí so zdravotným postihnutím.

Pre rodiny je nutné vytvárať podmienky napomáhajúce ich stabilite a rozvoju. Podpora mladých rodín bude spočívať v dostupnosti nájomných bytov, predškolských zariadení, zdieľaných pracovných miest a vo včasnej intervencii v krízových situáciách.

Kvalita sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bola dlhodobo opomínaná. Demokratická strana kladie prioritu na dostupnosť služieb pre seniorov. Presadíme zmenu financovania úhrady za poskytovanie sociálnych služieb a to tým, že finančné prostriedky budú viazané na prijímateľa.

Vytvoríme podmienky pre deinštitucionálizáciu v najširšom slova zmysle, aby seniori a ľudia so zdravotným postihnutím mohli svoje dni tráviť v kruhu svojich blízkych a dôstojne. Pre naplnenie týchto priorít je nutné rozširovať služby v sociálnej oblasti.

Ďalšie programové tézy a odborní garanti

Zdravie

Podnikanie