Ako pomôcť Demokratickej strane

Vážime si váš záujem o Demokratickú stranu. Vašu pomoc môžete urobiť trvalým príkazom alebo jednorazovým prevodom.

Transparentný účet

Všetky príspevky sú evidované na transparentných účtoch strany. V zmysle zákona je pre každé voľby zriaďovaný osobitný účet:

Účet Demokratickej strany k voľbám do NR SR 2020
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6456 3793

Prevodný príkaz

IBAN:SK88 0900 0000 0051 6456 3793
Popis platby:Meno Priezvisko, dar
Špecifický symbol:rok
Pri poskytnutí príspevku si legislatíva vyžaduje ešte podpísanie vyhlásenia alebo darovacej zmluvy podľa nasledovných pokynov.

Chcem pomôcť darom do hodnoty 1 000 €

Pri daroch do 1 000 € za kalendárny rok vyžaduje legislatíva aj vyplnené a podpísané vyhlásenie, ktorého fotografiu, prípadne sken, zašlite, prosím, e‑mailom na adresu ds@demokratickastrana.sk alebo originál pošlite poštou na adresu Demokratická strana, Račianska 69/B, 831 02 Bratislava.

Chcem pomôcť darom nad hodnotou 1 000 €

Pri daroch nad 1 000 € za kalendárny rok je potrebné podpísať darovaciu zmluvu u notára v 2 exemplároch a zaslať poštou na adresu Demokratická strana, Račianska 69/B, 831 02 Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie

Upozornenie

Podľa zákona môžeme dary prijať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku. Uveďte, prosím, celú adresu trvalého bydliska, alebo sídla právnickej osoby.