Februárový prevrat
Demokratická strana 25. februára 2021

Podlé víťazstvo komunistov

25. február 1948 – konečný zlom na ceste od demokracie ku komunistickej totalite. Komunistický prevrat v roku 1948 znamenal nastolenie totalitného režimu aj v Československu. Moc v štáte uchopila Komunistická strana Československa. Neštítila sa perzekvovať všetkých svojich skutočných i potenciálnych odporcov.

Na Slovensku to začalo už jesennou krízou v roku 1947, ktorá bola akousi generálkou komunistov na prevrat v celoštátnom meradle. Komunisti systematicky hľadali prostriedky na paralyzovanie volebného víťazstva Demokratickej strany vo voľbách v roku 1946. Treťou pražskou dohodou sa obmedzil vplyv slovenských národných orgánov, kde Demokratická strana mocensky dominovala, ale ani to nestačilo.

Preto vyvolali na jeseň 1947 na Slovensku vládnu krízu s cieľom diskreditovať Demokratickú stranu a rozbiť ju. Komunistami ovládaná polícia vyfabrikovala fiktívne protištátne sprisahanie na Slovensku a na svoje politické ciele neváhali komunisti zneužiť aj ťažkú hospodársku situáciu po vojne.

Kríza skončila víťazstvom komunistov a rekonštrukciou Zboru povereníkov. Februárové udalosti spustila demisia 12 nekomunistických ministrov. Dúfali, že tým príde k vypísaniu nových volieb alebo ústupu požiadaviek komunistov.

K demisii sa však nepridali všetci nekomunistickí ministri a komunisti demisiu využili vo svoj prospech. Vydali stanovisko, že ministri demisiou „zaujali miesto rozvratnej opozície” a preto sa sami vyradili z politického života. Zároveň začali organizovať manifestácie ako nátlakový prostriedok.

Už 21. februára na Staromestskom námestí K. Gottwald vyzval na vytváranie akčných výborov, ktoré mali „očistiť verejný a politický život od “reakcie”. 24. februára začal komunistami inšpirovaný generálny štrajk, ktorý sa stal formou nátlaku na prezidenta, aby demisiu ministrov prijal.

Beneš sa podvolil o deň neskôr a podpísal menovacie dekréty nových členov vlády. Z 24 členov novej bolo 12 komunistov, vrátane predsedu vlády K. Gottwalda. Menovaním novej vlády sa zavŕšilo prevzatie moci komunistickou stranou.

Aj 73 rokov od tejto udalosti je dobré si pripomenúť tieto smutné udalosti. Treba myslieť na to, že ani dnes sa určitá skupina ľudí s ambíciou ovládnuť štát neštíti použiť akýkoľvek postup, aj ten komunistický. Evidentne mali „dobrých“ učiteľov.