Zmráka sa nad naším (SK) životným prostredím?

Otázky tohto typu zaznievajú pomerne často v médiách, na odborných fórach alebo na sociálnych sieťach. Žiaľ samotní členovia vlády sa počas svojho pôsobenia zaoberajú reálnym životným prostredím iba veľmi okrajovo. Svedčí o tom aj to, že v celoštátnej predvolebnej kampani oblasť životného prostredia zďaleka nepatrí k horúcim témam o ktorých by sa vášnivo diskutovalo. A už vôbec nie sme svedkami súboja ucelených vízií, alebo odlišných prístupov k tvorbe a ochrane ŽP. Víťaz volieb - vládna strana alebo koalícia málokedy nominovala do čela tohto rezortu renomovaných odborníkov či autority, ktoré  by sa tešili úcte a rešpektu v odborných kruhoch, podpore širokej verejnosti a ochranárskych združení. Kvalitné obsadenie postov na ministerstve ŽP odborníkmi, ktorí majú chrbticu a ťah na bránu, je nevyhnutné aj kôli tvorbe kvalitnej, vyváženej legislatívy a jej účinného uplatňovania v dennodennej praxi. Viaceré nevyhnutne prísne opatrenia voči nedisciplinovaným alebo ignorantským subjektom vynucujúce dodržiavanie ducha a litery zákonov, sa totiž nezaobídu bez kvalitnej prípravnej fázy, integrovaného prístupu viacerých ministerstiev a tiež jednoznačnej podpory ľuďmi priamo v teréne.

Hoci poslanie rezortu ŽP je vzhľadom na jeho všeobecné prepojenie pomerne široko koncipované, každá doba má aj tu svoje priority.

K najdôležitejším požiadavkám dneška môžeme priradiť nasledovné tri úlohy:

  1. /  Zmapovať a zistiť hodnotu jednotlivých ekosystémov, ich význam z celospoločenského hľadiska a následne prepojiť ich využívanie s daňovou povinnosťou.
  2. /  Prostredníctvom stimulovania inovácií všestranne motivovať spotrebiteľov a podnikateľov k absolútnemu znižovaniu spotreby materiálových a energetických vstupov.   
  3. /  Nastoliť kultúru otvoreného dialógu rezortných inštitúcií a samotného ministerstva s odbornou a laickou verejnosťou. Obzvlášť je to citlivo vnímané najmä pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí spôsobujúcich nevratné zmeny, zvýšenie rizík alebo dlhodobú degradáciu životného prostredia. Minister ŽP je prvý, kto by mal v tejto veci udať hlavný tón.

V roku 2020 bude končiť doterajší systém kohéznej politiky súdržnosti a solidarity, formou čerpania eurofondov. Dnes je už takmer isté, že ďalší nový zdroj investícií do ŽP zo strany EÚ, bude menej štedrý, náročnejší na transparentnosť, kvalitu spracovania projektov, pripravenosť prijímateľskej krajiny a tiež na efektivitu vynaložených prostriedkov.

Preto je dôležité kontinuálne vytvárať  priestor pre ďalšie generácie environmentalistov, aby sa postupne v povedomí občanov etablovalo široké spektrum  vzdelaných eko-odborníkov. Ľudí, ktorí sa presvedčivými a všeobecne známymi výsledkami svojej práce stanú autoritami v oblasti ŽP nie len doma, ale aj na celoeurópskej úrovni.

Pokiaľ chceme dosiahnuť žiadúce zmeny nepriaznivých trendov vo vývoji životného prostredia (napríklad zastaviť stratu biodiverzity, menej CO2 resp. drobných suspendovaných častíc v ovzduší, zlepšenie vodnej bilancie  alebo priaznivejší  pomer využívania obnoviteľných zdrojov) treba veľmi jasne povedať, že bez kvalitatívneho posunu k transparentnej, dlhodobej spolupráci government-2-citizen a väčšieho nasadenia verejných a privátnych kapacít, sa to ťažko podarí.

Ján Cimerman, Banská Bystrica